Besiktning

» Vad krävs för en SIS-Certifierad besiktning?
» Vad säger lagen?
» Delegering av ansvaret
» Vilka påföljder får en olycka?

Vad säger lagen?

Produktansvarslagen ställer krav på tillverkaren, avseende konstruktion-, fabrikation-, och instruktionsfel. Ansvarstiden är 10 år efter försäljningen.

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren. I lagen kap. 3 står följande valda delar:
"Arbetsgivaren/ skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall och systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. Han skall fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta."

Arbetsmiljöverket (AV) har gett ut ett antal regler och anvisningar för hur detta säkerhetsarbete skall genomföras vad beträffar arbete med gods. De har också varit med vid framtagning av standarden för ställage.

Standarden beskriver bl.a. att periodisk kontroll skall genomföras minst en gång/ år beroende på hur frekvent lager det är. Däremellan skall fortlöpande kontroll ske kontinuerligt.

Handlingsplan och protokoll skall upprättas. Dokumentationen ligger till grund för att kunna bedöma om uppgjorda rutiner har följts, och måste därför vara så omfattande och tydliga att arbetsgivaren kan göra en rättvisande revision av arbetet. Om en olycka sker trots rutinmässig kontroll, är det viktigt att kunna rekonstruera ställagets stat
 
« Tillbaka

Summa: 0 kr exkl. moms
Visa inköpsunderlag / Till kassan »